வானகம் நடத்தும் ஒரு மாதம் மற்றும் மூன்ற மாத களப்பயிற்சி

By   02/08/2022

வானகம் நடத்தும் ஒரு மாதம் மற்றும் மூன்ற மாத களப்பயிற்சி ஆகஸ்ட் 8 ம் தேதி முதல் பயிற்சி தொடங்குகிறது.