தஞ்சையில் தமிழ்நாடு இயற்கை உழவர்கள் கூட்டமைப்பு நடத்தும் அகவெளி ஒருங்கிணைக்கும் “வாழ வழி” இயற்கை வழி வேளாண்மை மாநாடு – 3 ( ஜூலை – 30,31 )

By   22/07/2022

தஞ்சையில் இயற்கை உழவர்கள் கூட்டமைப்பு நடத்தும் அகவெளி ஒருங்கிணைக்கும் “வாழ வழி” இயற்கை வழி வேளாண்மை மாநாடு – 3 ( ஜூலை – 30,31 )

வானகம் தங்களை அன்போடு அழைக்கிறது

தொடர்புக்கு – 7708514414 , 8489668666